KVALITET ÄR EN PRIORITET

När man arbetar åldersblandat har vi valt att använda vissa ”verktyg” för att säkerställa att våra elever arbetar och står sig väl mot målen.

Skolans arbetsgång i korthet kan man läsa om här: 210825 Kvalitetsarbete i korthet.docx

Lärarna har även fått ett utarbetat material från skolledningen, där man utgår från det centrala innehållet i LGR22, och därefter matriser som stöd i planeringen av lektioner. Genom denna stöttning är det således ej några problem att skapa individuella lektioner, mål och planeringar för varje elev. Slutmålet är i årskurs 3 respektive årskurs 6.

VÅRA VERKTYG

Vi har många mätmetoder på vår skola för att stämma av var eleven individuellt ligger i sin egna kunskapsnivå, diskussioner om resultat och tester som gjorts tas direkt om vi ser att en elev har utmaningar i några delar i ett ämne.

Vi har regelbundna möte med vårt elevhälsoteam, där alla elever diskuteras, om hur vi gör för att de ska nå så långt som möjligt i sin egna kunskapsutveckling. Gäller även de som ligger i framkant.

Vi har valt ut tester i matte, svenska och engelska som vi gör i vissa åldersgrupper, vilka är jämförbara varje år för att se hur väl vi ligger i vår utbildning på skolan. Dessa tester är hämtade från Skolverket, SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) m.fl. Även de Nationella proven i årskurs 3 och 6 är ett bra instrument för att säkerställa att vår undervisning håller.

Således har vi både ett formativt och ett summativt bedömningssätt, som gör att vi har koll på varje elevs utveckling på Håslövs byaskola.