KVALITET ÄR EN PRIORITET

När man arbetar åldersblandat har vi valt att använda vissa ”verktyg” för att säkerställa att våra elever arbetar och står sig väl mot målen.

Skolans arbetsgång i korthet kan man läsa om här: 210825 Kvalitetsarbete i korthet.docx

Lärarna har även fått ett utarbetat material från skolledningen, där man utgår från det centrala innehållet i LGR22, och därefter matriser som stöd i planeringen av lektioner. Genom denna stöttning är det således ej några problem att skapa individuella lektioner, mål och planeringar för varje elev. Slutmålet är i årskurs 3 respektive årskurs 6.

Ladda ner Matriser 1.6 Håslöv

VÅRA VERKTYG

Vi använder oss även av kunskapsblommor i kärnämnen sedan 2009, där elev-lärare gör regelbundna avstämningar över den individuella måluppfyllelsen. Dessa är bl.a. sedan även underlag till utvecklingssamtalen. Se mer nedan.

Vi har även en skoldagbok där veckans mål skrivs in varje vecka i åk 1-6, samt veckans läxor, och de yngsta eleverna får såklart hjälp med detta. Denna skoldagbok görs i digital form från årskurs 4. Denna utvärderas individuellt tillsammans med elev-lärare varje vecka, för att se hur arbetet mot uppsatta mål har gått, och hur vi sedan ska gå vidare inför nästa veckas nya mål. En röd tråd.

Vi har regelbundna möte med vårt elevhälsoteam, där alla elever diskuteras, om hur vi gör för att de ska nå så långt som möjligt i sin egna kunskapsutveckling. Gäller även de som ligger i framkant.

Vi har valt ut tester i matte, svenska och engelska som vi gör i vissa åldersgrupper, vilka är jämförbara varje år för att se hur väl vi ligger i vår utbildning på skolan. Dessa tester är hämtade från Skolverket, SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) m.fl. Även de Nationella proven i årskurs 3 och 6 är ett bra instrument för att säkerställa att vår undervisning håller.

Således har vi både ett formativt och ett summativt bedömningssätt, som gör att vi har koll på varje elevs utveckling på Håslövs byaskola.

 

Skapa struktur och översikt med Kunskapsblommorna – ett bra sätt att dokumentera elevens kunskaper och färdigheter i svenska, matematik och engelska. De följer eleven år från år och ger värdefull information för lärare, elever och föräldrar.

Efter införandet av Lgr 22 har Kunskapsblommor reviderats och anpassats till Skolverkets angivna mål för år 1-3 och 4-6.

Kunskapsblommorna kan användas till alla läromedel. Texten på blommornas blad anger kunskapsmål och blommornas baksida innehåller en kortfattad beskrivning av vad kunskapsmålen på varje blad innebär.

Bladen färgläggs med olika färger för varje årskurs, i samråd mellan elev och lärare och allt eftersom framsteg noteras. Ett blad kan alltså ha en färg alldeles vid bladskaftet, en annan mitt på bladet och ytterligare en eller två färger ut mot bladspetsen. Vi vill betona att bladens placering inte beskriver en fastslagen utvecklingsgång utan är en teoretisk konstruktion med en logisk ordningsföljd baserad på förskollärares och grundskollärares samlade erfarenhet.

Kunskapsblommorna ger värdefull information till mottagande lärare vid lärarbyte, och de ger även föräldrarna en tydlig bild av vad barnet ska få lära sig i skolan och en konkret bild av de framsteg han eller hon gör.