PEDAGOGISKT LÄRANDE

SKOLAN F-6

Skolan anammar Reggio Emilia-visionen där tilltron till eleven är stor. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Vi arbetar för att eleverna ska få baskunskaper i kärnämnena, få bildning i vad ett demokratiskt samhälle kräver av sina medborgare samt att de ska känna lust att lära och en vilja att lära sig mer.

Eleverna arbetar med individuell planering och genom detta ökar elevernas ansvarstagande. De tränar sig i att göra sitt bästa, lämna in arbeten och använda tiden effektivt. Genom individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen kvalitetssäkrar vi vår verksamhet på individnivå. Dessa utarbetas i nära samarbete med föräldrarna. Det blir ett medel för att nå målen i arbetsplanen/kursplanen. Verksamheten planeras utifrån varje enskild elev samt de behov som finns i gruppen. Vid behov sätts specialpedagogiska insatser in, enskilt eller i grupp. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av både elever och pedagoger.

Vi har ett temainriktat arbetssätt som spänner över åldersgränserna. Vi integrerar skolans alla olika ämnen och eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt.

FRITIDS

Verksamheten utgår ifrån barnens intressen med möjlighet till såväl organiserad som fri lek. Arbetssättet ger barnen utrymme att leka, skapa, experimentera, forska och undersöka för att utveckla fantasin och kreativiteten. Kamratgruppen och gruppkänslan stärks genom gemensamma aktiviteter. De dagliga rutinerna är återkommande för att skapa trygghet och kontinuitet.

Vi vill i nära samarbete med föräldrarna skapa en trygg och meningsfull fritid för barnen.

Vår målsättning är:
Att alla barn är trygga och tycker om att vara på fritids, att alla barn och vuxna visar respekt och empati.