BYASKOLANS MÅL & VISIONER

SKOLANS MÅLSÄTTNING

Alla barn/elever skall känna nyfikenhet och lust att lära under hela sin tid på Håslövs byaskola. När barnen kommer till vår verksamhet har de både kunskaper och egenskaper från olika skolor och förskolor. Vi möter alltid varje barn/elev på sin egna nivå, utgår från deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och låter var och en utvecklas i sin egen takt.

Våra elever får kunskap genom att själva vara aktiva och får adekvat hjälp, stimulans och stöd av lärarna/pedagogerna.

Våra föräldrar skall känna till Håslövs byaskolas filosofi och pedagogik (Reggio Emilia). Det är viktigt att medvetandegöra etik, moral och gott uppförande redan i samband med att man visat intresse för vår skola.

Eleverna skall vara trygga med vad som är rätt och fel och skall ha tydliga gränser, trots vår stora öppenhet, och högt i tak så har vi krav på ordning och uppförande. Verksamheten följer en utarbetad likabehandlingsplan som vi utarbetat i nära samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Genom ett helhetstänkande får eleverna förståelse för sammanhang och förhållanden på vår skola, vi arbetar mycket gränsöverskridande mellan stadierna. Då skolan är liten kommer vårt mål vara att alltid ha morgonsamling med fasta rutiner, och åka på utflykter tillsammans.

Vi arbetar aktivt for jämställdhet på alla plan – på vår skola får man vara lik, olik och helt unik.

Elever och föräldrar ska känna sig trygga och helt nöjda med vår skola och fritids. Förutom e-post och muntliga möten checkas detta av kontinuerligt via anonyma enkäter varje år.

PRIORITERADE MÅL

Målet sätts i augusti, men utvärderas ca 1ggr/månad, och är baserat på förra läsårets utvärderingar och behov.

  1. Utveckla användandet av appen Tyra
  2. Handskrift, tidiga insatser redan från åk 1
  3. Utveckla Singapore modellen vidare i matematik
  4. Fritids: Utöka Tyra användandet , blogg, lärlogg, dokumentation, kommunikation mm.

VÅR VISION

Vår vision är att Håslövs byaskola ska vara ett förstahandsval när man väljer skola inför F-klassen för sitt barn, samt att sträva efter 100% måluppfyllelse i årskurs 6.

Skolans pedagogik syftar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter. Eleverna är delaktiga i och har inflytande över det egna arbetet och lärandet i undervisningen. Elevinflytande kan bl.a innebära att man är delaktiga i planeringen, redovisningsformer, sina egna mål, våra olika råd (klassråd, biblioteksråd, elevråd etc)

Skolan är en viktig del i samhället – en förberedelse för vuxenlivet, när man slutar på vår skola inför årskurs 7 ska man vara redo att gå in i vilken typ av skolform som helst.

Vi arbetar efter en fastställd timplan och schemastruktur, där vi arbetar med våra egna mål och ambitioner. Detta görs på såväl elevnivå som inom personalen med möte varje vecka. Uppföljning av målen sker kontinuerligt bland annat genom enkäter, utvärderingsdagar med personalen, utvecklingssamtal mm. Mål, måluppfyllelse och åtgärder redovisas i skolans årliga kvalitetsuppföljning som sammanställs av rektorn, efter rapporter från personalen och vår årliga analysdag i juni. Efter denna tas nästkommande läsårs prioriterade mål fram.

Målen för skolans verksamhet finns fastställda av riksdag och regering i läroplanen för förskoleklassen/fritidshemmet resp. grundskolan samt kursplanerna för de olika ämnena. Det finns också en kommunal skolplan, där Vellinge kommun redovisar sin ambition beträffande skolan. Går att finna på kommunens hemsida.