Mål & visioner för skolan

Målen för skolans verksamhet finns fastställda av riksdag och regering i läroplanen för förskoleklassen/fritidshemmet resp. grundskolan samt kursplanerna för de olika ämnena. Det finns också en kommunal skolplan, där Vellinge kommun redovisar sin ambition beträffande skolan. Går att finna på kommunens hemsida.

Vi arbetar efter en fastställd timplan och schemastruktur, där våra egna mål och ambitioner arbetas med på såväl elevnivå, men även i vår personalgrupp med möte varje vecka. Uppföljning av målen sker kontinuerligt bl.a. genom enkäter, utvärderingsdagar med personalen, utvecklingssamtal mm. Mål, måluppfyllelse och åtgärder redovisas i skolans årliga kvalitetsuppföljning som sammanställs av rektor, efter rapporter från personalen och vår årliga analysdag i juni. Efter denna tas nästkommande läsårs prioriterade mål fram. (se dessa nedan).

Skolans egna målsättning
Alla barn/elever skall känna nyfikenhet och lust att lära under hela sin tid på Håslövs byaskola. När barnen kommer till vår verksamhet har de både kunskaper och egenskaper från olika skolor och förskolor. Vi möter alltid varje barn/elev på sin egna nivå, utgår från deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och låter var och en utvecklas i sin egen takt.

Våra elever får kunskap genom att själva vara aktiva och får adekvat hjälp, stimulans och stöd av lärarna/pedagogerna.

Våra föräldrar skall känna till Håslövs byaskolas filosofi och pedagogik (Reggio Emilia), om denna finns att läsa om på vår hemsida. Det är viktigt att medvetandegöra etik, moral och gott uppförande redan i samband med att man visat intresse för vår skola.

Eleverna skall vara trygga med vad som är rätt och fel och skall ha tydliga gränser, trots vår stora öppenhet, och högt i tak så har vi krav på ordning och uppförande. Verksamheten följer en utarbetad likabehandlingsplan, denna revideras i september, då alla vårdnadshavare har chansen att tycka till och komma med synpunkter innan den fastställs, vilket tas upp på höstens föräldramöte.

Genom ett helhetstänkande får eleverna förståelse för sammanhang och förhållanden på vår skola, vi arbetar mycket gränsöverskridande mellan stadierna. Då skolan är liten kommer vårt mål vara att alltid ha morgonsamling ihop, samt morgongymnastiken gemensamt, vissa utflykter mm.

Vi arbetar aktivt for jämställdhet på alla plan, på vår skola får man vara lik, olik och helt unik.

Elever och föräldrar ska känna sig trygga och helt nöjda med vår skola och fritids. Förutom mail, muntliga möten checkas detta av via anonyma enkäter varje år.

Huvudmännens visioner är att vår skola ska vara ett förstahandsval när man väljer skola inför f-klassen för sitt barn, samt att sträva efter 100% måluppfyllelse i årskurs 6.

Skolans pedagogik syftar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter.

Eleverna är delaktiga i och har inflytande över det egna arbetet och lärandet i undervisningen.

Skolan är en viktig del i samhället – en förberedelse för vuxenlivet, när man slutar på vår skola inför årskurs 7, ska man vara redo att gå in i vilken typ av skolform som helst.

2018/19 har skolan som prioriterade mål följande, utvärderas ca 4 ggr/läsår:

  1. Trygghet och studiero (inne o ute)/Värdegrundsarbete/Öppen skola
  2. Programmering (ska igång under läsåret)
  3. Måluppfyllelse, Kunskapsblommorna/Skoldagböckerna/nya årshjulen
  4. IKT/Digitalisering fortsättning 18/19 (fortsätta påbörjat arbete)

Rev aug 2018

"…med livslång lust till lek och lärande"